صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / مرکز نویسنده گی و ارتباطات

مرکز نویسنده گی و ارتباطات

مرکز نویسنده گی و ارتباطات در پوهنتون کاردان مصروف ارائه خدمات مشاورتی و تدریسی است که هدف آن راهنمایی های علمی و حرفه ای به محصلان لیسانس و فوق لیسانس است. تاسیس این مرکز به اساس بخشی از اهداف استراتژیک پوهنتون کاردان که عبارت از الهام بخشی و برتری شخصی و حرفه ای محصلان میباشد، انجام یافته است.

هدف اصلی این مرکز این است که محصلان و فارغان پوهنتون کاردان را قادر به نگارش نوشته های معیاری می کند که نه تنها از لحاظ دستور زبان، بلکه از لحاظ محتوا نیز قابل ارایه و معتبر است.

خدمات و برنامه ها

این مرکز خدمات گوناگون مربوط به نگارش را ارائه می دهد. محصلان ممکن است در هر مرحله از فرایند نگارش از این مرکز دیدن کنند: پیش از نوشتن و ویرایش. ما قصد نداریم مشکل های موجود در مدارک ارائه شده توسط محصلان را برای بررسی اصلاح کنیم. در عوض، مشکل ها را توضیح داده و آنها را در مورد چگونگی نگارش، ویرایش و حذف مطالب اضافی کمک می نماییم. خدمات ما عبارتند از:

  • مشاوره نگارش فردی؛
  • کمک در نگارش پايان نامه و دیگر نگارش ها؛
  • بررسی دقیق مطالب.

محصلان همچنین می توانند از این مرکز برای دریافت حمایت به مهارت های زبان انگلیسی خود بازدید کنند. علاوه بر مشاوره های فردی، این مرکز مشاوره های گروهی و کارگاه های نگارش را نیز تنظیم مینماید. این مرکز هر دو خدمات نگارش آنلاین و آفلاین را شامل می شود، یک بخش وب سایت به نگارش تخصصی تحصیلی اختصاصی داده شده است.

اعضای ما

این مرکز توسط یک متخصص ارتباطات هدایت شده و توسط استادان واجد شرایط، متخصصان، مربیان و کارشناسان ارتباطات و نگارش پشتیبانی می شود.

Emal Hekmaty

Supervisor, The Writing Center
MBA, 9+ years experience in writing and communication

Saleem Sadat

Member, The Writing Center
BBA, 12+ years teaching experience


Nasir Nasiry

Member, The Writing Center
MBA (in progress), 12+ years teaching experience

Anwar Asghari

Member, The Writing Center
BA (Agri), 10+ years teaching experience


Amin Hakimi

Member, The Writing Center
MBA (in progress), 12+ years teaching experience

Abdul Basit Hasif

Member, The Writing Center
Teacher at Syed Jamaluddin Teacher Training Institute, Library In charge (SJTTI)