برنامۀ کاری-تحصیلی

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / خدمات کاریابی / برنامۀ کاری-تحصیلی

هدف برنامۀ کاری-تحصیلی این است که به شاگردان، افزون بر دانش شخصی و اداری، توانایی‌ها و مهارت‌های علمی نیز مهیا گردد. این برنامه فرصت کار نیمه‌روز را در محوطۀ پوهنتون کاردان برای شاگردانی که مشکلات مالی در پرداخت فیس شان را دارند، فراهم می‌کند. شاگردان واجدشرایط باید در مدت یک هفته، از ۲۴ الی ۳۶ ساعت در اداره به صفت کارآموز اداری یا کارآموز علمی، ایفای وظیفه نمایند.

چگونه ثبت نام کنیم؟

شاگردان باید درست آگاه باشند که شرایط این برنامه را تکمیل می‌توانند. لطفن فورم درخواستی برنامۀ کاری-تحصیلی را دانلود و به دفتر خدمات کاریابی تسلیم کنید.