برنامه های ویژه

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / روابط با فارغان و جندر / برنامه های ویژه

پوهنتون کاردان با برگزاری برنامه های ویژه از کارکردهای فارغان، محصلان ممتاز و فعال قدردانی نموده و با ایجاد انگیزه برای رشد بیشتر خلاقیت های فردی و شغلی شان در راستای فعالیتهای اجتماعی همکاری مینماید.