سمینار آنلاین در مورد بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19


دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون كاردان به روز یکشنبه، 29 سرطان 1399 سمینار آنلاین تحت عنوان «بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19» با سخنرانی دکتور سعید عزیز سادات و میزبانی سعید آجان احمدزی استاد پوهنتون کاردان برای محصلان دیپارتمنت اقتصاد برگزار نمود.

دکتور سادات مدیر عمومی دفتر ثبت اعتبارات د بانک افغانستان است و به عنوان مشاور ارشد اقتصادی وزارت معادن و نفت افغانستان فعالیت داشته است.

در این سمینار دکتور سادات و آقای احمدزی به طور مشترک تحلیل ژرف را پیرامون بیماری همه گیر کووید-19، تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی جهانی، اشتغال جهانی، تجارت بین المللی، به ویژه اقتصاد افغانستان ارائه کردند.

دکتور سادات گفت: «این همه گیری باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً در تمام کشورهای جهان شده است و آنها را مجبور نموده تا مصارف خود را برای حفظ تقاضای کلی در اقتصاد و مقابله با بحران افزایش دهند».

وی در ادامه پیرامون تأثیر ویروس کرونا بالای بخش تولید، اشتغال، تورم و میزان فقر اقتصادی افغانستان توضیح داد. وی برای مقابله با بحران فعلی، گزینه های زیر را به دولت افغانستان پیشنهاد كرد:

• دولت باید در کوتاه مدت سودآوری را آغاز کند
• دولت باید سیاست های پولی و مالی انبساطی را دنبال کند
• کاهش مالیاتی برای آن دسته از تجارت های که برای بقا و بهزیستی تلاش می کنند
• برای حفظ تقاضای کل و اشتغال در اقتصاد، برای زارعین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سبسایدی بدهد
• دولت باید در درازمدت به بخش اقتصادی زراعت کمک مالی کند
• دولت باید در درازمدت روی استفاده از منابع معدنی تمرکز بیشتر کند

در پایان، مهمان سخنران پاسخ‌های جامع به سؤالات محصلان ارائه کرد و آنها را ترغیب كرد تا درك وسیع تری از امور اقتصادی، چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصادها در هنگام وضعیت های بحران داشته باشند.