اخبار

صفحه اصلی / اخبار

سلسله سمینارهای رابطه اسلام و علوم معاصر در پوهنتون کاردان دایر گردید

پوهنتون کاردان افتخار دارد که، به منظور بلند بردن سطح علمی و مسلکی محصلان خویش، سلسله ی از سمینارهای علمی را پیرامون رابطه اسلام و علوم معاصر موفقانه برگزار نمود. این سمینارها به همکاری کارشناس و محقق علوم طبی و اسلامی، داکتر محمد سلیمان نثاري دایر گردیدند که در آن معلومات مهم و جامع روی موضوعات مختلف با محصلان و سایر اشتراک کنندگان شریک ساخته شد.

اولین سمینار این سلسله تحت عنوان «اقتصاد از دیدگاه اسلام» با اشتراک دهها تن از محصلان پوهنحٔی اقتصاد، در تلار کنفرانسهای شعبه تایمنی برگزار گردید. آقای نثاری در این سمینار سعی ورزید تا درباره سیستم اقتصادی اسلام، زکات، راه کارهای حصول رزق، ارتباط انسان با منابع زمینی، مقایسه نظام اقتصادی با خواص بدن انسان و موارد مرتبط دیگر معلومات علمی ارزنده ای اریه نماید. همچنان درباره خلقت انسان، محبت بی پایان خداوند با انسان، موجودیت آکسیجن و منابع دیگر حیاتی به شکل رایگان و طرز فعالیت بند انسان نیز بحث صورت گرفت.

حین افتتاح سمینار، رییس پوهنځي اقتصاد پوهنتون کاردان، آقای داکتر سید عبدالمعز میرزاده، از آقای نثاری اظهار امیدواری نمودند که با ایراد همچون سمینارها در بلند بردن سطح علمی محصلان پوهنتون کاردان نقش مهمی را ایفا مینمایند. آقای میرزاده اظهار امیدواری نمودند که محصلان پوهنتون کاردان با شرکت در این سمینارها موضوعات متعدد تازه را آموخته به ظرفیت های علمی خویش بیفزایند.

تمیم احمد، یکتن از محصلان اداره تجارت، ضمن مفید دانستن همچو برنامه ها در بلند بردن دانش علمی و مسلکی محصلان اظهار داشت «در سمینار امروزی موضوعاتی را آموختم که قبلاً از آنها آگاهی نداشتم. خواهش ما از پوهنتون کاردان این است که برنامه های بیشتر مثل برنامه امروز را راه اندازی نمایند.»

برنامه دوم این سلسله سمینارها برای محصلان پوهنحٔی های حقوق و علوم اجتماعی روی موضوع «علوم اجتماعی از دیدگاه اسلام» و برنامه سوم تحت عنوان «ساینس و تکنالوژي از دیدگاه اسلام» برای محصلان پوهنځي انجنیري وتکنالوژي دایر گردید. در هردو برنامه مطالب بسیار مفید و جالب در رابطه به موضوعات مربوط ارایه گردید.

در پایان برنامه، رییس اجراییه پوهنتون کاردان،آقای میرویس نهضت از ارایه کننده سمینارهای فوق، داکتر محمد سلیمان نثاری صمیمانه اظهار سپاس نمودند که پوهنتون کاردان را در پیشبرد یکی از ماموریت های مهمش که همانا بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی محصلان میباشد، کمک و همکاری نمودند. آقای نهضت اظمینان دادند که پوهنتون کاردان به منظور رشد علمی محصلان در عرصه های مختلف، برگزاری همچو برنامه ها را ادامه خواهد داد.

قابل یادآوریست که داکتر محمد سلیمان نثاري متخصص بیماری های داخله میباشد و در زمینه اسلام و علوم طبی تحقیقات زیادی انجام داده است. نامبرده فعالیتهای علمی تحقیقی در رابطه به ارتباط علوم طبی و اسلامی و همچنان ساینس و قرآن کریم نیز دارد که همه ساله برای شرکت در برنامه های تحقیقی و بحث های علمی به کشورهای مختلف جهان دعوت میشوند. آقای نثاری مولف کتاب قرآن کریم و امبریولوژی و موسس یتیم خانه امام بخاری رح میباشد که برای بیش از ۳۰۰ طفل یتیم سرپناه و سهولت آموزش و پرورش را فراهم نموده است.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها روابط با فارغان و جندر لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در کمپیوتر ساینس لیسانس در انجنیری سیول لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل لیسانس در حقـــوق لیسانس در ژورنالیزم