اخبار

صفحه اصلی / اخبار

کارگاه آموزشی برای محصلان رشته حقوق برگزار شد

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان بمنظور کسب عضویت محکمه تمثیلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کارگاه آموزشی یک‌روزه را برای 33 تن از محصلان رشته حقوق به همکاری تخنیکی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به تاریخ 28 قوس در اتاق کنفرانس‌های شعبه پروان دو، برگزار کرد.

محکمه تمثیلی حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از محاکم معتبر تمثیلی است که به همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در کشورها به سطوح ملی و بین المللی برگزار می‌گردد. در این محکمه تمثیلی تا کنون هیچ یک از پوهنتون‌های کشور عضویت ندارد و پوهنتون کاردان تلاش دارد تا اولین پوهنتون افغانستان باشد که عضویت این محکمه تمثیلی را کسب می‌کند.

این کارگاه برای محصلان کمک کرد تا آشنایی هرچه بیشتر با موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل بشر دوستانه که یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل است، پیدا کنند. قرار است در آینده نزدیک دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان برنامه‌ا‌ی جامعِ را برای محصلان پوهنتون کاردان برگزار کند.