روابط با نهادهای همکار

صفحه اصلی / روابط با نهادهای همکار

روابط با نهادهای بین‌المللی

پوهنتون کاردان با نهادها و شبکه‌های معتبر، روابط کاری موثری برقرار کرده است. این همکاری و روابط کاردان را به جهان وصل کرده و سبب غنای بیشتر منابع اکادمیک پوهنتون شده است و هم‌چنان در رشد و تقویه‌ی کدرها، پروسه‌ها و فعالیت‌های پوهنتون کاردان نقش مهمی داشته است.


روابط با نهادهای داخلی

پوهنتون کاردان با نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی روابط کاری مستحکم برقرار می‌کند تا نه تنها فرصت‌های تحصیلات عالی و ارتقای ظرفیت برای کارمندان این نهادها فراهم شود؛ بلکه محصلان و فارغان پوهنتون کاردان نیز از فرصت‌های شغلی و کارآموزی در این نهادها مستفید شوند.فواید برای شرکای کاری پوهنتون کاردان

 • تخفیف در مصارف داخله و فیس پوهنتون برای کارمندان نهاد.
 • فرصت‌های بالقوه‌ی کاری و کارآموزی
 • برگزاری برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت ویژِه با درنظرداشت ضروریات کارمندان نهاد.
 • فرصت‌های رشد و بازاریابی برای نهاد توسط برنامه‌های مختلف پوهنتون کاردان.
 • آموزش عملی زبان انگلیسی و پروگرام‌های رشد ظرفیت‌ها و مهارت‌ها
 • شرکت نمایندگان نهاد در برنامه‌های مختلف پوهنتون کاردان بحیث مهمانان ویژه.
 • فرصت‌های شریک ساختن تجارب کاری توسط دست‌اندرکاران نهاد با محصلان پوهنتون در سخنرانی‌های ویژه.

فواید برای محصلان و کارمندان پوهنتون کاردان

 • فرصت‌های تحصیل در نهادهای تحصیلی بین‌المللی توسط برنامه‌های تبادله بین پوهنتون‌های مختلف.
 • فرصت‌های ارزشمند برای استادان و محصلان پوهنتون جهت پیش‌برد فعالیت‌های تحقیقی و ارایه‌ی یافته‌های شان در کنفرانس‌ها و برنامه‌ی منطقوی و بین‌المللی.
 • سهم‌گیری در برنامه‌های ستراتژیک با پوهنتون‌های منطقه و جهان به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و برتری علمی.
 • فراهم‌سازی زمینه‌ی رشد و بهبود فعالیت‌های تحصیلی در پوهنتون کاردان مطابق معیارات بین‌الملل.
 • فرصت‌های شغلی و کارآموزی برای محصلان و فارغان در نهادهای همکار.
 • ارایه‌ی فرصت‌های شغلی به حیث کارآموز اداری برای کاندیدان شایسته.