صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / روابط با فارغان

روابط با فارغان

پوهنتون کاردان به منظور ایجاد و تامین روابط پایدار با بیش از 15000 فارغ، بخشی را با نام « روابط با فارغان » ایجاد کرده است. این بخش خدمات و امکانات بیشماری چون راه اندازی کورس‌های کوتاه مدت برای رشد و توسعۀ فردی و مسلکی فارغان، برنامه‌های ورزشی و سایر فعالیت‌ها یی را که در نصاب و یا بیرون از آن می‌باشد، فراهم می‌کند. شما می توانید با استفاده از فرصت‌های ارایه شده توسط این بخش با پوهنتون خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکه ها و مجموعه ها متعدد را جهت رشد فردی و مسلکی تان بدست آورید.

هدف‌های عمدۀ بخش روابط با فارغان و جندر:

  • تامین ارتباط دوبارۀ فارغان با پوهنتون
  • ترویج فضای همبستگی و یکپارچگی میان محصلان و فارغان
  • فراهم‌سازی زمینۀ ارتباط میان فارغان و محصلان برحال
  • اگاهی‌دهی در مورد دست‌آوردها و فعالیت‌های فارغان
  • تقویت نقش فارغان در تمامی فعالیت‌های پوهنتون
  • ایجاد تفاوت و دگرگونی مثبت در زندگی محصلان برحال

پوهنتون کاردان همواره تلاش خواهد کرد که دست‌آوردها، تجربه‌ها و موفقیت‌های فارغان را با محصلان موجود شریک سازد تا زمینه‌ساز این شود که فارغان الگوی خوبی برای محصلان برحال باشند. حضور و اشتراک فارغان در فعالیت‌های پوهنتون باعث می‌شود تا محصلان از آنها انگیزه بگیرند و از چگونگی موفقیت شان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و مسلکی آگاهی یابند. فارغان با اشتراک در انجمن فارغ التحصیلان می‌توانند توام با نگاه به گذشته، گام های استوار برای آینده نیز بردارند و در تقویت انجمن فارغان نقش برجسته ای داشته باشند.

مژگان سادات

مسول, روابط با فارغان

m.sadat@kardan.edu.af
پروان دو کابل افغانستان