برنامه های آینده


    Jul 14 2018

    تعمیر پروان دو، منزل چهارم اطاق نمبر ۴۰۳

    Jun 03 2018

    پوهنتون کاردان

اخبار


سومین سمپوزیم انجنیری و تکنالوژی پوهنتون کاردان برگزار شد

تقدیر از چهل بهترین زیر سن چهل در کاردان

کورس نگارش حقوقی