برنامه های آینده


    Jul 14 2018

    تعمیر پروان دو، منزل چهارم اطاق نمبر ۴۰۳

    Jun 03 2018

    پوهنتون کاردان

اخبار


پوهنتون کاردان تفاهم‌نامه همکاری‌های دوجانبه را با یونسکو و آیسسکو به امضا رسانید

تیم محکمه تمثیلی (جیسپ) پوهنتون کاردان برای سال‌های 1397 و 1398 تشکیل شد

مجمع مشورتی پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان برگزار گردید